inicjator

REKRUTACJA

Rekrutacja w ramach I edycji projektu będzie trwała od 22 września 2016 r. do 5 października 2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Formularze zgłoszeniowe do Projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Biurze Projektu pod adresem: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój 311 (II piętro) w godz. od 07.30-15.30 od poniedziałku do piątku bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony komputerowo, podpisany czytelnie przez Kandydata do udziału w projekcie w miejscach do tego wskazanych oraz zaparafowany na każdej stronie.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Do Formularza zgłoszeniowego Kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki:

1.Oświadczenie dotyczące statusu Kandydata na rynku pracy

2.Oświadczenie Kandydata o uczestnictwie w jednym projekcie

3.Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające posiadanie co najmniej 3 dzieci
w wieku do 18 roku życia (jeśli dotyczy).

Wymagana dokumentacja rekrutacyjna znajduje się w zakładce „pobierz dokumenty” .