inicjator

O PROJEKCIE

 

Cel projektu:

Celem projektu jest promowanie powstawania nowych przedsiębiorstw i stymulowanie wzrostu przedsiębiorczości u 120 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z województwa podkarpackiego oraz utworzenia i prowadzenia przez nich do 30.06.2018 roku min. 96 firm.

 

W ramach projektu:

– 120 uczestników projektu na etapie rekrutacji odbędzie doradztwo zawodowe i nabędzie wiedzę na temat swoich predyspozycji (w tym osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

– 165 osób odbędzie doradztwo zawodowe, którego celem będzie weryfikacja predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

– W projekcie weźmie udział 24 osoby pozostające bez pracy będące rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

– W projekcie weźmie udział 120 osób pozostających bez pracy.

– 120 osób ukończy szkolenia i podniesie swoje kwalifikacje z zakresu przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia firmy (szkolenia przed założeniem firmy).

– 120 osób ukończy szkolenia i doradztwo i podniesie swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia biznesplanu (szkolenia i doradztwo przed założeniem firmy).

– 120 osób ukończy szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

– Zostanie utworzone 102 miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

– 96 osób pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.

– 96 Uczestników projektu skorzysta ze wsparcia pomostowego.

– U 96 Uczestników Projektu wzrośnie specjalistyczna wiedza i umiejętności z zakresu zgodnego z potrzebami nowoutworzonych przedsiębiorców (doradztwo specjalistyczne po założeniu działalności)

– 96 Uczestników Projektu przejdzie doradztwo specjalistyczne i strategiczne z zakresu zgodnego z swoimi potrzebami

 

Wartość projektu:

4 766 692,50 zł

 

Dofinansowanie z funduszy europejskich:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania:

4 640 197,87 zł