inicjator

Wyniki „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego” w ramach IV Edycji projektu „Biznes Inicjator”.

Wyniki naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego” w ramach IV Edycji projektu „Biznes Inicjator”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zamieszczamy:

  1. Listę rankingową rekomendowanych Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach IV Edycji naboru dla kobiet i mężczyzn;
  2. Listę rezerwową Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach IV Edycji naboru dla kobiet i mężczyzn;

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania udzielania wsparcia finansowego Uczestnicy Projektu, których wnioski nie znalazły się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, będą mogli złożyć pisemne odwołanie w przeciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po otrzymaniu e-mailowo i telefonicznie informacji o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem i liczbą uzyskanych punktów – wzór odwołania w zakładce do pobrania. Powtórna ocena wniosku jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje już odwołanie.

W związku z powyższym, osoby, które znalazły się na rankingowej liście rekomendowanych wniosków, proszone są o zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej (dzień rozpoczęcia: 08 grudnia 2017) oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów do Biura projektu, tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959, pokój 311, w dniach od 08 do 12 grudnia 2017, celem przygotowania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego:

  1. Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON
    i NIP (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG – 2 egzemplarze
  2. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)prowadzonej działalności gospodarczej- 2 egzemplarze
  3. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT – 2 egzemplarze
  4. Kopia zaświadczenia z banku zawierająca nazwę i numer rachunku bankowego firmy – 2 egzemplarze
  5. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy (Zał. nr 2 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego) – w przypadku zmniejszenia kwoty dofinansowania – 2 egzemplarze

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być opatrzone  datą nie późniejszą niż 12 grudnia 2017.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu dofinansowanie zostanie przekazane kolejnej osobie z listy rezerwowej.

Lista rekomendowanych wniosków kobiety

Lista rekomendowanych wniosków mężczyźni

Lista rezerwowa wniosków kobiety

Lista rezerwowa wniosków mężczyźni