inicjator

Wyniki naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego” w ramach IV Edycji projektu „Biznes Inicjator”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zamieszczamy :

Lista rekomendowanych wniosków kobiety

Lista rekomendowanych wniosków mężczyźni

Lista rezerwowa wniosków mężczyźni

W związku z powyższym, osoby, które znalazły się na rankingowej liście rekomendowanych wniosków po procedurze odwoławczej, proszone są o zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej (dzień rozpoczęcia: 20 grudzień 2017) oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów do Biura projektu, tj. Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959, pokój 311, w dniach  20 – 22 grudnia 2017, celem przygotowania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego:

  1. Kopia dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej wraz z numerem REGON
    i NIP (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG – 2 egzemplarze
  2. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej- 2 egzemplarze
  3. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT – 2 egzemplarze
  4. Kopia zaświadczenia z banku zawierająca nazwę i numer rachunku bankowego firmy – 2 egzemplarze
  5. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy (Zał. nr 2 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego) – w przypadku zmniejszenia kwoty dofinansowania – 2 egzemplarze

Wszystkie wymagane dokumenty muszą być opatrzone  datą nie późniejszą niż 20 grudzień 2017.

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu dofinansowanie zostanie przekazane kolejnej osobie z listy rezerwowej.