inicjator

IV Edycja nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłasza  nabór „Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego ” na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla IV Edycji Uczestników Projektu „ Biznes inicjator”. Nabór prowadzony będzie w dniach od 06 listopada do 17 listopada 2017r.

Wnioski będzie można składać osobiście w Biurze Projektu, w godzinach od 7.30 do 15.00 (Rzeszów, ul. Szopena 51, pokój nr 311), lub za pośrednictwem poczty/kuriera. W przypadku złożenia wniosku Uczestnik otrzyma potwierdzenie jego złożenia z nadaniem daty i godziny wpływu oraz numerem wniosku. W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu wniosku do Biura Projektu.

 

Wymagania formalne dotyczące przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

i pomostowego wraz z załącznikami:

 1. wniosek (formularz wniosku oraz załączniki) należy przygotować w formie papierowej,
  w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały),
 2. komplet dokumentów powinien być trwale spięty w skoroszycie z perforacją (otworami umożliwiającymi wpięcie skoroszytu do segregatora)
 3. wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”,
 4. dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, w języku polskim,
 5. dokumenty powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika projektu,
 6. dokumenty powinny być parafowane na każdej stronie,
 7. kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu,

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

 1. Wniosek (formularz wniosku oraz załączniki) w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały);
 2. Kopie dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi szkoleniowo-doradczej – 2 szt. ( kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu)
 3. Biznes plan za okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa w wersji papierowej ( stanowiący załącznik nr 1 Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego) – w dwóch egzemplarzach ( dwa oryginały)
 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy – w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały)
 5. Biznes plan w wersji elektronicznej (płyta CD- 2 sztuki)
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu – w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały)
 7. Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy publicznej (jeśli dotyczy) – 2 szt. (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu)
 8. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe Uczestnika projektu – 2 szt. (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu)
 9. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza (jeśli dotyczy)- 2 szt. (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu)
 10. Oferty cenowe dotyczące planowanych do zakupienia maszyn, urządzeń, oprogramowania (oferty, wydruki ze stron internetowych, faktury pro forma)- dotyczy wyłącznie wydatków o cenie jednostkowej powyżej 10 000,00 zł. – 2 szt. (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu)

Każdy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika Projektu, dokładnymi danymi adresowymi – wzór opisu koperty znajduje się na stronie internetowej Projektu http://www.biznes-inicjator.pl w zakładce Pobierz dokumenty IV EDYCJA.

Uczestnik Projektu może złożyć wniosek tylko jeden raz, w wyznaczonym terminie.

Dokumenty niezbędne do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowe znajdują się na stronie internetowej Projektu w zakładce Pobierz dokumenty IV EDYCJA.