Wykorzystaj szansę.

Weź udział w Projekcie!

Zobacz ofertę
loga

AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

Projekt skierowany dla jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 r. ż., zamieszkujących woj. podkarpackie (w rozumieniu K.C.) nie posiadających aktywnego wpisu do CEIDG, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS i nie prowadzących działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50+,
 • długotrwale bezrobotni,
 • kobiety
 • niepełnosprawni

W ramach projektu Beneficjenci będą mogli otrzymać następujące formy wsparcia:

 • szkolenie z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • indywidualne doradztwo przed założeniem działalności gospodarczej;
 • bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości 23 300,00 zł;
 • wsparcie pomostowe w postaci
  • bezzwrotnej pomocy finansowej wypłacanej przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania dotacji inwestycyjnej w łącznej wysokości 16 400,00 zł;
  • doradztwa specjalistycznego i strategicznego po założeniu działalności gospodarczej.

Ponadto projekt zakłada:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz doradztwo
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Projekt „BIZNES INICJATOR”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.